Algemene Voorwaarden 2023 – 2024

Algemene Voorwaarden - Header

Studio s111

Deel A: Algemene voorwaarden 2023

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

–  Aw: Auteurswet 1912;

–  Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick;

–  Fotografisch(e) werk(en): fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld;

–  Studio s111: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW, te weten Studio s111 welke haar activiteiten uitvoert op de Pieter Braaijweg 67, 1114 AJ te Amsterdam-Duivendrecht;

–  Wederpartij: de wederpartij van Studio s111 in de zin van art. 6:231 BW;

–  Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12en 13 Aw;

–  Overeenkomst:de overeenkomst waarbij Studio s111 zich jegens deWederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren;

–  Persoonsgegevens:Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 onder 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die Studio s111 namensWederpartij verwerkt en die zijn benoemd in de Overeenkomst;

–  Website: De website van Studio s111, namelijk https://studio-s111.nl, en/ofde website https://isabelsanchezolid.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Studio s111 en Wederpartij waarop Studio s111 deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2  Studio s111 heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen tijdens de duur van een lopende overeenkomst met Wederpartij. Die wijzigingen zijn van toepassing vanaf het moment dat Studio s111 de nieuwe versie schriftelijk van toepassing heeft verklaard en heeft toegezonden aan de Wederpartij.

2.3  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4  Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Studio s111 en Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1  Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Wederpartij akkoord gaat met de offerte van Studio s111. Het staat Studio s111 vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Studio s111 aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door Studio s111 overeenkomstig de offerte.

3.2  De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.

3.3 Aanbiedingen of eerdere prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.4 Ingeval deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdigheden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 4. Vergoeding

4.1  Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Studio s111 eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

4.2  Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

Artikel 5. Facturen betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.2 Indien Studio s111 het verschuldigde bedrag niet binnen de betaaltermijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente (bij consumenten) of de wettelijke handelsrente (bij (rechts)personen die handelen in de uitoefening van diens beroep of bedrijf) over het factuurbedrag.
5.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die Studio s111 ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij

5.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Studio s111 nog niet heeft voldaan

5.5 Studio s111 heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 6. Opdracht

  1. 6.1  De Wederpartij maakt specifieke wensen die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk kenbaar bij de fotograaf en wel tijdig voor aanvang van de opdracht.
  2. 6.2  De Fotograaf voert de opdracht uit naar eigen technisch en creatief inzicht en spant zich daarbij in om tegemoet te komen aan specifieke wensen van de Wederpartij als bedoeld in het vorige lid.
  3. 6.3  De opdracht is te allen tijde aan te merken als een inspanningsverbintenis, niet zijnde een resultaatsverbintenis.
  4. 6.4  Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Studio s111 slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij akkoord is bevonden.
  5. 6.5  In geval van annulering van een Overeenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Studio s111 recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele Wederpartij enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.
  6. 6.6  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Studio s111 volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Studio s111 werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen, stylisten en visagisten.

Artikel 7. Levering

7.1 Bestanden worden aangeleverd in het overeengekomen formaat en bestandstype.

7.2 Beelddragers kunnen geleverd worden in het pand waar Studio s111 zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers eventueel door Studio s111 onbeschadigd retour zijn ontvangen.

7.3  De Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

7.4  Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Studio s111 vastgesteld.

7.5 Indien Studio s111 en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Studio s111 het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding naar redelijkheid te verhogen.

7.6 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

Artikel 8. Gebruik op internet / social-media

8.1  In geval van overeengekomen gebruik op het internet (waaronder ook social-media) zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat hij/zij de foto’s gebruikt in de door Studio s111 daarvoor geschikt gemaakte resolutie/afmetingen (deze worden ook wel ‘websize’ genoemd).

8.2  De Wederpartij zal van de Fotografische Werken geen andere kopieën maken – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische Werk wissen dan wel vernietigen.

Artikel 9. Beelddragers

9.1 Beelddragers blijven eigendom van Studio s111. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

9.2 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan Studio s111 zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Studio s111.

9.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan Studio s111 is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd. In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die de fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.

Artikel 10. Auteursrecht

10.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

Artikel 11. Licentie

11.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij (bijvoorbeeld voor bij interviews in een tijdschrift) wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Studio s111 is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

11.2 Indien een Fotografisch werk door (een agent van) de Wederpartij wordt gebruikt/geëxploiteerd dient de Wederpartij Studio s111 te raadplegen over de wijze waarop dat gebeurt (m.b.t. inspraak drukkerij, kleur, grootte, etc.).

11.3 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Studio s111, hebben bedoeld.

11.4 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het reeds genoemde exploitatierecht.

11.5 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio s111.

11.6 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

11.7 Indien door Studio s111 toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

Artikel 12. Inbreuk op auteursrecht

12.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Studio s111.

12.2 Het is de Wederpartij expliciet niet toegestaan Fotografisch werk zelfstandig na te bewerken of aan te passen, tenzij hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven.

12.3 Bij inbreuk komt Studio s111 een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Studio s111 gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 13. Naamsvermelding en persoonlijkheidsrechten

13.1 De naam: ‘Isabel Sánchez Olid’ dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

13.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Studio s111 een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Studio s111 gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

13.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naamsvermelding op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door Studio s111 tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, IPTC, de XMP en de ICC standards.

13.4 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

13.5 Voor iedere inbreuk op de aan Studio s111 toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door Studio s111 gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 14. Aansprakelijkheid en rechten van derden

14.1 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Studio s111.

14.2 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

14.3 Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.

14.4 Studio s111 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.5 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door Studio s111 ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtsreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

14.6 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Studio s111 van alle aanspraken te dier zake.

14.7 Indien derden jegens Studio s111 en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en Studio s111 in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden

Artikel 15. Klachten

15.1 Klachten inzake het geleverde werk en/of de factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken en/of de factuur schriftelijk aan Studio s111 te worden medegedeeld. Indien de klacht gegrond heeft Studio s111 het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden

15.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van Wederpartij in principe niet op.

Artikel 16. Faillissement / Surseance van betaling

16.1 Zowel Studio s111 als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Studio s111 het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

Artikel 17. Overmacht

17.1 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van overmacht.

17.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Studio s111 geen invloed kan uitoefenen en waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid van de personen die werkzaam zijn bij Studio s111.

17.3 Ingeval van overmacht kunnen de verplichtingen van Studio s111, in overleg met de Wederpartij, eventueel worden overgenomen door een collega-Fotograaf. Deze wordt aangewezen door Studio s111

17.4 Indien Studio s111 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief de gemaakte onkosten afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen

Artikel 18. Verwerkingpersoonsgegevens

18.1 In het kader van overeenkomst is het soms noodzakelijk dat Studio s111 persoonsgegevens van Wederpartij, zoals naam, e-mailadressen, telefoonnummers verwerkt. Studio s111 is niet gerechtigd om de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van de overeenkomst.

18.2 Op Wederpartij rust te allen tijde een zelfstandige verplichting tot naleving van de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving alsmede eventueel toepasselijke contractuele of interne verplichtingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder begrepen het nemen van passende beveiligingsmaatregelen bij het verstrekken van de persoonsgegevens aan Studio s111.

Artikel 19. Toepasselijk rechten forum keuze

19.1 Op alle overeenkomsten tussen Studio s111 en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen tussen Studio s111 en Wederpartij, worden tenzij de kantonrechter bevoegd is beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Studio s111 zijn vestigingsplaats heeft, tenzij dwingend recht anders voorschrijft. Niettemin heeft Studio s111 het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Studio s111

Deel B: Algemene voorwaarden verhuur fotostudio 2023

Artikel 20. Definities

20.1 In deze algemene voorwaarden wordt, in aanvulling op de begrippen gedefinieerd in deel A, verstaan onder:

Apparatuur: alle roerende zaken die aanwezig zijn in de studio van Studio s111 en die ter beschikking worden gesteld aan Huurder;

Huurder: de partij die de studio van Studio s111 wenst te huren en daartoe een Huurovereenkomst aangaat met Studio s111. Hieronder vallen ook alle personen die vanwege, namens, of in opdracht van Huurder in de studio aanwezig zijn of zijn geweest;

Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij Studio s111 zich jegens de Wederpartij verbindt om de studio ter beschikking te stellen voor een bepaalde periode;

Huurperiode: Het tussen Studio s111 en Wederpartij afgesproken tijdsbestek waarin de studio afgehuurd zal worden;

Huurprijs: Het totale bedrag in euro’s voor het afhuren van de studio voor de bepaalde periode.

Artikel 21. Toepasselijkheid algemene voorwaarden deel B

21.1 Onderhavige algemene voorwaarden deel B zijn specifiek van toepassing op de activiteiten van Studio s111 met betrekking tot het verhuren van de studio van Studio s111. De algemene voorwaarden deel A van Studio s111 zijn eveneens in zijn geheel van toepassing op deze verhuur activiteiten. In het geval bepalingen van deel A en deel B strijdig met elkaar zijn prevaleren de voorwaarden voor de fotografie activiteiten van Studio s111 de bepalingen uit deel A en voor het ter beschikking stellen van de fotostudio de bepalingen uit deel B.

Artikel 22. Huurperiode

22.1 Een huurperiode bestaat uit het aantal door de Huurder gereserveerde uren. Op verzoek is uitloop mogelijk indien de studio beschikbaar is en Studio s111 daartoe schriftelijk toestemming geeft.

22.2 De huurperiode geldt voor een minimum van 2 uur waarbij ook het opstellen van belichting, opstellen van personen of producten en eventuele visagie, etc. onderdeel daarvan uitmaken.22.3 De reservering geschiedt door de Huurder zelf via de website of e-mail. Bij het reserveren is het opgeven van contactgegevens van de Huurder verplicht en verklaart de Huurder zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 23. Huurprijs en betaling

23.1 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Huurovereenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.23.2 In de Huurprijs (tenzij Huurder de studio reserveert zonder apparatuur) is inbegrepen het gebruik van de aanwezige apparatuur behorende bij de fotostudio en onbeperkt koffie, thee en bronwater.23.3 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed. 23.4 Indien niet anders afgesproken dient de huurprijs als volgt te worden betaald: De eerste 50% bij het maken van de reservering en de tweede 50% vóór de datum die 1 maand voor het begin van de huurperiode ligt. Indien de reservering binnen 1 maand van het begin van de huurperiode ligt dient de volledige huurprijs betaald teworden bij het maken van de reservering.

Artikel 24.Huisregels

24.1 Met de fotostudio en de Apparatuur dient voorzichtig en verantwoord te worden omgegaan.

24.2 De straatdeur moet altijd gesloten blijven in verband met ongewenste bezoekers op het terrein. De huurder moet hier zelf op toezien.

24.3 Huurder dient zich te onthouden van overlast. Huurder dient bij gebruik van geluidsapparatuur aan onze buren te denken en dient het geluid dus niet te hard te zetten.

24.4 Huurder dient na gebruik de studio achter te laten zoals deze is opgeleverd. Indien dat naar inzicht van Studio s111 niet het geval, is Huurder de kosten verschuldigd.

24.5 In verband met de veiligheid is er tijdens de Huurperiode een floormanager in de studio aanwezig. De huurder gaat akkoord dat de eigenaar van Studio s111 of een door haar aangewezen persoon altijd het recht heeft om op de vloer aanwezig te zijn.

24.6 Bij het niet naleven van de huisregels kan de huur tussentijds worden beëindigd, er zal dan geen enkele restitutie plaatsvinden van de Huurprijs.

Artikel 25. Annulering

25.1 Bij annulering van de huur door Huurder binnen 1 week voor aanvang van de Huurperiode, is deze aan Studio s111 50% van de Huurprijs verschuldigd. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode is aan verhuurder 100% van de Huurprijs verschuldigd.

Artikel 26. Apparatuur

26.1 Onder geen voorwaarde mag iets uit de studio worden meegenomen of geleend. 26.2 De ter beschikking gestelde Apparatuur wordt in goede staat (zonder beschadiging en goed werkend) opgeleverd aan Huurder aan het begin van de Huurperiode.
26.3 Huurder dient de Apparatuur aan het begin van de Huurperiode te controleren en het te melden indien hij/zij van mening is dat de Apparatuur niet in goede staat verkeert.

26.4 Bij (vermoeden van) diefstal wordt dit aan de politie doorgegeven.

Artikel 27. Aansprakelijkheid

27.1 Huurder erkent, ook namens alle aanwezige personen vanwege zijn/haar huur, bij akkoord verklaring van deze algemene voorwaarden automatisch de aansprakelijkheid van het gehuurde en verklaart daarmee tevens te beschikken over de vaardigheden om het gehuurde correct te gebruiken en te onderhouden.

27.2 Huurder is volledig verantwoordelijk voor alle personen die vanwege de reservering aanwezig zijn of aanwezig waren op het terrein van Studio s111.

27.3 Indien er vooraf geen gebreken zijn doorgegeven zullen alle vermissingen en beschadigingen van Apparatuur na gebruik door Huurder voor rekening komen van Huurder. Huurder is verplicht beschadigingen en/of vermissingen zo snel mogelijk te melden aan Studio s111. Huurder is alsdan verplicht de schade te vergoeden (op basis van de nieuwwaarde), waaronder ook begrepen indirecte schade.

Algemene Voorwaarden – Studio s111 versie 2023.01